HandbalHet team

Bestaat uit 14 spelers (nieuw regel per 01 aug. 2005), die op het wedstrijdformulier dienen te worden vermeld. Een team moet in ieder geval met een doelverdediger spelen! Op het speeloppervlak mogen zich per team maximaal 7 personen bevinden (6 veldspelers plus een doelverdediger): alle overige spelers zijn wisselspelers.Speelveld

Bij handbal heb je een veld nodig. Het binnenveld en het buitenveld zijn even groot en hebben dezelfde lijnen en regels. Een handbalveld is 40 meter lang en 20 meter breed. Een handbalgoal is 3 meter breed en 2 meter hoog. Op een handbalveld staan ook een paar lijnen. Je hebt de middellijn, die scheidt de twee helften. Je hebt ook de doellijn en daarop staat de goal. Je hebt ook de zijlijn. Je hebt ook de 6 meterlijn, dit wordt ook wel de cirkel genoemd. Het is een ononderbroken lijn. Je hebt ook een strafworplijn die licht op zeven meter van de goal. Je hebt ook een 9 meterlijn, hij wordt ook wel de vrijeworp lijn genoemd en is een onderbroken lijn. SpeelveldSpeeltijd

De speeltijd bij senioren en A-jeugd bedraagt 2 x 30 minuten en 10 minuten pauze, de B-jeugd speelt 2 x 25 minuten en 10 minuten pauze, C- en D-jeugd 2 x 20 minuten en 10 minuten pauze en tot slot de minis spelen in principe 2 x 15 minuten en 10 minuten pauze. (Maar op afdelingsniveau kan hiervan afgeweken worden). De speeltijd begint met het fluitsignaal van de scheidsrechter en eindigt bij het automatisch eindsignaal van de elektronische klok of met het eindsignaal van de tijdwaarnemer. De pauze kan door de scheidsrechter worden bekort. Als de speeltijd is verstreken (bij zowel het rust- als eindsignaal) en er is een vrije worp of 7-meterworp toegekend wegens een overtreding vr het rust- of eindsignaal, dan dient deze worp te worden uitgevoerd en moet het directe resultaat van deze worp worden afgewacht. Indien het rust- of eindsignaal valt tijdens de uitvoering van deze worp, dan dient de worp opnieuw te worden uitgevoerd. (passeert de bal vr het rust- of eindsignaal de doellijn, dan is het een geldig doelpunt!)

Time-out Time-out
Een scheidsrechter MOET een time-out geven bij:

 • een 7-meterworp (geldt niet voor afdelingswedstrijden)
 • wisselfout of teveel aan spelers op het veld
 • tijdelijke uitsluiting (geldt niet voor afdelingswedstrijden)
 • een diskwalificatie
 • definitieve uitsluiting
 • noodzakelijk overleg (met wedstrijdtafel of koppelgenoot)
 • teamtime-out (geldt niet voor afdelingswedstrijden)
 • signaal secretaris/tijdwaarnemer


 • Scoren

  Een geldig doelpunt moet voldoen aan

 • Het feit dat er gescoord moet zijn uit een geldig geworpen bal
 • Het feit dat de bal in volle omvang de doellijn moet zijn gepasseerd
 • Een doelpunt mag niet worden toegekend als de bal na een fluitsignaal de doellijn passeert.
 • Na een geldig doelpunt wordt het spel hervat met een beginworp voor het team dat het doelpunt tegen kreeg.
 • Een doelpunt kan gescoord worden uit alle worpen
 • Een scheidsrechter blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor het tellen
 • van de doelpunten. Een doelpunt mag direct na het dubbele fluitsignaal van de scheidsrechter door de secretaris op het scorebord worden toegevoegd.
 • Een scheidsrechter kan een toegekend doelpunt (middels een dubbel fluitsignaal) altijd annuleren, tot het moment dat hij een beginsignaal heeft gegeven voor de daaropvolgende beginworp


 • Het doelgebied

  Doelgebied Het doelgebied is een vlak, begrensd door achterlijn/doellijn en doelgebiedlijn. De hier genoemde lijnen behoren tot het doelgebied! De straal van het doelgebied is 6 meter. Alleen de doelverdediger mag zich in het doelgebied bevinden. Zodra een veldspeler met een deel van het lichaam het doelgebied raakt, is er sprake van betreden van het doelgebied en dient overeenkomstig te worden bestraft (vrije-worp of 7-meter-worp). Het betreden van het doelgebied wordt niet bestraft indien eerst de bal wordt gespeeld en daarna, niet nadelig voor de tegenstander, het doelgebied wordt betreden. Een in het doelgebied liggende of rollende bal mag alleen door de doelverdediger worden gespeeld. Het opzettelijk terugspelen van de bal in het doelgebied is niet toegestaan.  Vrije worp

  wanneer een vrije worp?

 • Bij foutief wisselen
 • Bij foutief spelen van de bal
 • Bij overtredingen ten opzichte van de tegenstander
 • Bij fouten van de doelverdediger (een buiten het doelgebied liggende of rollende bal het doelgebied in halen of met een onder controle gebrachte bal vanuit het speelveld terugkeren in het doelgebied)
 • Bij fouten van de verdediger ten opzichte van het doelgebied
 • Bij het opzettelijk terugspelen op de eigen doelverdediger, die vervolgens de bal stopt of als de bal in het doelgebied blijft liggen
 • Bij het opzettelijk over de zij- of achterlijn spelen van de bal
 • Bij een foutief gedrag bij begin-, in-, uit- en vrije worp
 • Bij foute uitvoeringen van de worpen
 • Bij onsportief gedrag

 • Er volgt geen vrije worp bij overtredingen tijdens speeltijdonderbreking!

  De uitvoering van de vrije worp:
  vrije worp De vrije worp wordt uitgevoerd zonder fluitsignaal op de plaats van de overtreding, behalve als de overtreding heeft plaatsgevonden binnen het vrijeworp gebied: dan is de uitvoering buiten het vrijeworp gebied aan de vrijeworp lijn. Een vrije worp wordt wel met een fluitsignaal uitgevoerd als:
 • De vrije worp opnieuw moet worden uitgevoerd
 • Het spel onderbroken wordt voor waarschuwing, tijdelijke uitsluiting of diskwalificatie
 • Er een tijdstop is geweest. (b.v. bij blessure, overleg)


 • Plaats overige spelers:
 • Alle spelers van het team dat de vrije worp tegen krijgt, moeten zich op minimaal drie meter afstand van de werper van de vrije worp bevinden: dit geldt totdat de bal gespeeld is (dus niet tot het moment waarop er gefloten is). Overtredingen tegen deze afstandsregel moeten progressief bestraft worden!
 • De spelers van het team dat de vrije worp krijgt toegewezen, mogen niet op of binnen de vrijeworplijn (van de tegenstander) staan. De scheidsrechter moet dit corrigeren! De scheidsrechter mag geen vrije worp bij een overtreding van de verdediger toekennen als de aanvaller hierdoor benadeeld wordt!
 • De scheidsrechter mag het directe resultaat van het spel afwachten: nadat er een overtreding is gemaakt, die bestraft kan worden met minimaal een waarschuwing en de balbezitter volledig de controle over de bal heeft, mag de overtreding achteraf bestraft worden.
 • Het directe resultaat hierbij betekent niet altijd een doelpunt! Een prima stop van de doelverdediger niet alsnog bestraffen met een vrije worp of zelfs een 7-meterworp. In deze situatie wordt er immers vanuit gegaan dat de speler volledige controle over de bal had.
 • De uitgestelde bestraffing (bijvoorbeeld een waarschuwing of tijdelijke uitsluiting) wordt gegeven voordat de doelverdediger de bal weer in het spel brengt: de spelhervatting vindt dan na de bestraffing plaats middels een fluitsignaal.


 • Straffen

  scheidsrechter Strafopbouw:

 • Waarschuwing
 • Tijdelijke uitsluiting
 • Diskwalificatie
 • Definitieve uitsluiting


 • Waarschuwing (= gele kaart)
  Kan
 • Bij overtreding in gedrag ten opzichte van de tegenstander

 • MOET
 • Bij progressieve bestraffing in gedrag ten opzichte van de tegenstander
 • Overtreding bij uitvoering van de worpen
 • Onsportief gedrag


 • Tijdelijke uitsluiting (= twee minuten)
  MOET
 • Bij foutieve wissel
 • Bij progressieve bestraffing in gedrag ten opzichte van de tegenstander
 • Herhaald onsportief gedrag (ook bij officials!)
 • Een tijdelijke uitsluiting voor een official betekent dat het team een veldspeler minder op het speelveld heeft; de speler die de straf ondergaat, neemt plaats in de wisselruimte als wisselspeler
 • Niet neerleggen van de bal na fluitsignaal tegen het team
 • Herhaalde overtreding bij uitvoering der worpen
 • Diskwalificatie van speler of coach


 • Diskwalificatie (= rode kaart)
  MOET
 • Bij betreden speeloppervlak door niet-speelgerechtigde speler
 • Grove overtreding, waarbij nadrukkelijk:
 • Een speler die bezig is te werpen op de schotarm slaan of aan de schotarm trekken
 • Als een actie zodanig is, dat de hals of het hoofd van de tegenspeler wordt geraakt
 • Een in de loop of in sprong bevindende speler zodanig stoten of duwen dat de lichaamscontrole wordt verloren
 • Herhaald onsportief gedrag
 • Grof onsportief gedrag
 • 3e tijdelijke uitsluiting: hierbij dient in acht te worden genomen dat de scheidsrechter eerst duidelijk de tijdelijke uitsluiting aan moet geven.
 • Gewelddadigheid door official


 • Nieuw regel per 01 aug. 2005:
  Bij regel 8 is een toevoeging (commentaar) opgenomen waaruit blijkt dat overtredingen die op het eerste gezicht niet als ernstig worden gezien toch met een diskwalificatie bestraft dienen te worden. De letterlijke tekst: Zelfs een overtreding met zeer weinig fysiek contact kan erg gevaarlijk zijn en zeer ernstige gevolgen hebben, als het moment van de overtreding zodanig is dat de tegenstander weerloos is en onverwacht wordt geraakt. Het risico voor de tegenstander en niet het ogenschijnlijke minimale lichaamscontact moet leidend zijn bij de bepaling of een diskwalificatie op zijn plaats is.